Algemene voorwaarden

Track&Protect

Algemene Voorwaarden

Definities en interpretaties
Tenzij de context anders vereist, hebben de volgende zinnen (enkelvoud of meervoud) binnen deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

“Voorwaarden”: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de trackingpaneeldiensten aan de eindgebruiker en de toestellen van wederverkopers en Vetrec.
“Vetrec”, “Wij”, “Ons”: Vetrec is de officiële naam van de onderneming die de trackingpaneeldiensten aan eindgebruikers en de toestellen aan wederverkopers levert.
“Dienstverlening”: De dienstverlening die via de website tptracking.nl en tptrackingpanel.com of www.track-and-protect.com geleverd wordt, inclusief alle verwante dienstverlening.
“Toestel”: GPS-tracker gekocht van Vetrec of van één van zijn wederverkopers en bedoeld voor expliciet gebruik met de dienstverlening.
“Gebruiker”: Eigenaar van een toestel en gebruiker van de dienstverlening.
“Wederverkoper”: Wederverkoper van de toestellen die expliciet gebruikt dienen te worden met de dienstverlening.
“Bestelling”: Verzoek tot gebruik van de dienstverlening van een gebruiker of tot aankoop van één of meerdere  toestellen van een wederverkoper of een klant van Vetrec.
“Credits”, : Locatie of SMS credits die aangekocht moeten worden om de dienstverlening te kunnen gebruiken.

Identiteit:
Vetrec
Mijlstraat22-2
5282LL  Boxtel, Nederland

Algemeen
Voor alle bestellingen die geplaatst worden bij Vetrec zullen enkel de verkoopsvoorwaarden hieronder vermeld van kracht zijn. Vetrec verwerpt de voorwaarden van de koper indien deze niet overeenkomen met onderstaande verkoopsvoorwaarden, ook al worden ze hieronder niet expliciet tegengesproken. De hierbij vermeldde verkoopsvoorwaarden zijn ook van toepassing op alle daaropvolgende of extra bestellingen.
Alle beschrijvingen en illustraties op deze website zijn voornamelijk bedoeld om een algemeen idee weer te geven van de producten.
Alle producten gepubliceerd door Vetrec zijn bedoeld om aan de wensen van de klant te voldoen, niet om te bevoorraden. Bestellingen geplaatst door de koper bij Vetrec worden als bindend beschouwd.
Ieder advies of aanbeveling, gegeven door Vetrec naar de koper toe, zoals opslag, toepassingen of dergelijke, welke door de koper wordt opgevolgd, is op risico van de koper. Vetrec is niet verantwoordelijk voor de eventuele uitvoering van het gegeven advies.
Bij het plaatsen van een bestelling stemt de koper ermee in dat hij/zij de legale leeftijd bereikt heeft, Nederlands begrijpt en de verkoopsvoorwaarden gelezen, begrepen en goedgekeurd heeft.
Prijzen
Alle prijzen zijn in euro en onderhevig aan de wetten van de Belasting op de Toegevoegde Waarde (BTW). Vetrec behoudt zich het recht om prijzen aan te passen op ieder moment zonder enige voorafgaande melding. Alle prijzen zijn exclusief verzendingskosten. Die zullen worden toegevoegd bij het afronden van de verkoop. De verkoopsvoorwaarden met betrekking tot de verzending zijn enkel geldig wanneer 5 of minder producten worden aangekocht. Bij de aankoop van grotere hoeveelheden willen we de kopers vragen ons eerst te contacteren.
Vetrec behoudt zich het recht om de koper een rekeningcorrectie te sturen indien er een incorrecte prijs werd berekend, hetgeen te wijten zou zijn aan een administratieve of technische fout. Indien de koper niet akkoord gaat met de correcte prijs, zal de koper niet verplicht zijn de koop verder te zetten en kan de koper een volledige terugbetaling eisen op basis van het reeds betaalde bedrag.
Betaling
Tenzij anders overeengekomen, vragen wij betaling voorafgaand aan de levering. Alle kosten en lasten die door ons gemaakt zijn voor het invorderen zullen door de koper betaald worden.
Toekenning
Wij behouden ons het recht om elke schuld, elke aansprakelijkheid in zijn geheel of gedeeltelijk, of enige andere elementen van het contract dat met u afgesloten is, over te dragen aan een derde partij.
Kredietwaardigheid & Controle
Wij behouden ons het recht om statusinformatie in overeenstemming met de relevante wetgeving door te geven aan kredietinstellingen of andere agentschappen.
Het toestel registreren
Uw toestel bestaat uit een GPS-tracker die de locatie van het toestel bepaalt middels signalen van GPS satellieten, en een GSM mobiele telefoon SIMkaart die gebruikt wordt voor het doorgeven van de locatie aan de dienstverlening via het mobiele netwerk van uw provider. Bijgevolg:
• U accepteert dat het toestel via een vaste verbinding of draadloos, moet kunnen communiceren met de van toepassing zijnde GPS satellieten, en dat het toestel niet gegarandeerd binnenshuis werkt waar deze verbinding kan worden belemmerd;
• U accepteert tevens dat het toestel in bereik moet zijn van onze GSM-netwerkprovider. Wanneer het toestel deze verbinding verliest, zal de dienst de laatst bekende locatie van het toestel weergeven.
Om het toestel te activeren en de dienstverlening te gebruiken, dient u de laatste 6 getallen van het IMEI nummer dat u tegelijkertijd met uw toestel ontvangt, in te voeren wanneer u een account bij ons aanmaakt. U moet er tevens voor zorgen dat er voldoende tegoed op uw account staat en deze tijdig herladen. Wanneer u de verkeerde nummers invoert loopt u het risico een andere account te herladen, en het is onwaarschijnlijk dat u dit tegoed terug zult krijgen. U zult bijgevolg niet in staat zijn het toestel in combinatie met de dienstverlening te gebruiken, en u zult geen alarmsignalen of berichten ontvangen.
Wij adviseren u dan ook met klem de getallen die u invoert zorgvuldig te controleren, vervolgens een alarmsignaal in te stellen en te testen of u dit ontvangt. Enkel toestellen die afgenomen zijn via Vetrec of via één van zijn wederverkopers mogen met deze dienstverlening gebruikt worden.
Toegang tot de dienstverlening
De toegang tot de dienstverlening is met een wachtwoord beveiligd. De gebruiker dient dit wachtwoord altijd geheim te houden. Het verlies van dit wachtwoord en eventueel misbruik ervan behoren tot de  verantwoordelijkheid van de gebruiker. De gebruiker is aansprakelijk voor de kosten die hier mogelijk uit voortvloeien.
Gebruik van SIM-kaart
Wanneer u de door ons geleverde SIM beschadigt, kunt u geen gebruikmaken van de dienstverlening totdat u van ons een vervangend exemplaar ontvangen heeft. Wij rekenen u €50 aan voor het vervangen van een SIM-kaart.
De gebruiker dient Vetrec direct op de hoogte te stellen wanneer een toestel of SIM-kaart verloren of gestolen is, of wanneer een persoon oneigenlijk of illegaal gebruik maakt van het toestel of van de SIM-kaart. De klant is aansprakelijk voor eventuele kosten die voortvloeien uit oneigenlijk gebruik van elk toestel of SIM-kaart, of de informatie die vastgelegd is op de SIM-kaart, totdat Vetrec het verzoek tot opschorting van de dienstverlening voor dat specifieke toestel c.q. SIM-kaart van de gebruiker ontvangen heeft.
Houdt u er rekening mee dat het toestel en de dienstverlening ALLEEN werken met de SIM-kaarten die wij u leveren. U kunt geen gebruik maken van een andere SIM-kaart tenzij anders overeen gekomen,  omdat deze niet zal werken met onze dienstverlening. U kunt de SIM-kaart niet in een ander toestel (herkenbaar aan IMEI-nummer) gebruiken dan waar het mee geregistreerd is. Houdt u er rekening mee dat het openen van het toestel of enig geknoei hieraan, waaronder het vervangen van de SIM-kaart door een SIM-kaart van een derde partij, de garantie van het toestel zal doen  vervallen. De simkaarten mogen alleen gebruikt worden voor de Vetrec GPS trackers. De klant is aansprakelijk voor kosten die voortvloeien uit oneigenlijk gebruik van de simkaart.De Dienstverlening  
Net zoals met elk GPS of mobiel datatoestel het geval is, hangt de juistheid van de locatie-informatie zoals deze weergegeven wordt op het trackingpaneel onder meer af van de kwaliteit van de verbinding tussen het toestel en de GPS-satellieten, en de verbinding met het mobiele netwerk. Deze kunnen door externe omgevingsfactoren beïnvloed worden, zoals slecht weer of de aanwezigheid van hoge gebouwen, en de informatie kan vertraagd of beschadigd worden, of verloren gaan. De informatie op het trackingpaneel moet derhalve worden beschouwd als een schatting van de locatie van het toestel ten tijde van de laatste update, onder voorbehoud van fouten.
Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enig verlies of schade die u of een derde partij die uw toestel gebruikt heeft opgelopen als gevolg van het gebruik van de dienstverlening of het toestel, van enige informatie weergegeven als onderdeel van de dienstverlening of van de onbeschikbaarheid van informatie. Het gebruik van het toestel en de dienstverlening kan niet worden beschouwd als vervanging van goede zorg en begeleiding van het item waarop het toestel is bevestigd. Het afsluiten van relevante verzekeringen zijn uw verantwoordelijkheid als gebruiker, evenals de overweging of het toestel en de dienstverlening geschikt zijn voor uw behoeften.
Onze totale aansprakelijkheid jegens u en een derde partij die uw toestel gebruikt, voortvloeiend uit of in verband met het toestel en de dienstverlening, en hetzij in overeenkomst, zal worden beperkt tot het totaal van de aankoopprijs van het toestel en de meest recente kosten die betaald zijn voor de dienstverlening (indien van toepassing). Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor enige indirecte schade of gevolgschade, verlies van winst, handel of delving van inkomsten, hetzij direct of indirect.
Indien wij op enig moment van mening zijn dat u deze algemene voorwaarden of enig andere overeenkomst met ons geschonden heeft, of wanneer u het toestel of de dienstverlening ongepast of illegaal gebruikt, behouden wij ons het recht om de dienstverlening onmiddellijk te beëindigen. Indien wij van plan zouden zijn deze actie te ondernemen, of indien wij reeds actie zouden ondernomen hebben, zullen wij u  via email of post  op de hoogte stellen via de contact gegevens die u ons gegeven heeft.

Onlineportal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Als u een tegoed op uw account heeft staan kunt u gebruik  maken van de online software. De toegang tot deze dienstverlening is met een wachtwoord beveiligd. De gebruiker dient dit wachtwoord altijd geheim te houden. Het verlies van dit wachtwoord en eventueel misbruik ervan behoren tot de  verantwoordelijkheid van de gebruiker. De gebruiker is aansprakelijk voor de kosten die hier mogelijk uit voortvloeien. Gebruik van de online software is geheel op eigen risico en er kunnen geen enkele rechten aan ontleend worden. Vetrec zal al het mogelijke aan zal doen om de continuïteit van de dienstverlening zeker te stellen. Vetrec behoudt het recht om de dienstverlening te onderbreken ten behoeve van update’s, aanpassingen, technische storingen, het niet naleven van de algemene voorwaarden door de gebruiker en frauduleus gebruik. Wij (Vetrec) kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enig verlies of schade die u of een derde partij van de online software gebruikt heeft opgelopen als gevolg van het gebruik van de dienstverlening, of van enige informatie weergegeven als onderdeel van de dienstverlening of van de onbeschikbaarheid van informatie.

Credits
U dient een tegoed op uw SIM-kaart account te hebben om de dienstverlening te kunnen ontvangen (inclusief tekstberichten of andere berichten van ons). U kunt uw account via het Internet herladen. Normaal gezien zullen credits binnen de 4 uur op uw account bijgeschreven zijn gedurende normale kantooruren; we raden u echter aan 24 uur in acht te nemen.
Wanneer het tegoed op uw account op is, of wanneer een betaling niet tijdig uitgevoerd wordt, behouden wij ons het recht de dienstverlening op te schorten of te beëindigen. Indien u de toegangsinformatie van uw account verliest of vergeet, zullen wij niet meer in staat zijn enig tegoed hierop aan u over te dragen. Mogelijk moet u dan een nieuwe account aanmaken en een nieuwe SIM-kaart van ons kopen. Credits kunnen onder geen enkele situatie terugbetaald worden. Onze SIM-kaarten werken op de door ons geselecteerde netwerken binnen de EU. Gebruik van het toestel buiten de EU is verboden. Dataroamingtarieven kunnen van toepassing zijn wanneer u via een ander netwerk het toestel buiten de EU gebruikt. U bent verantwoordelijk voor deze dataroamingkosten buiten de EU en wij hebben het recht u deze kosten in rekening te brengen.
Credits vervallen automatisch na 6 maanden vanaf de datum dat ze aangekocht zijn. De SIM-kaart in uw toestel zal automatisch de verbinding verbreken met het GSM-netwerk en u zult nieuwe credits moeten kopen om de dienstverlening met het toestel te kunnen gebruiken. Vetrec behoudt zicht het recht om prijzen van Credits aan te passen binnen een redelijke prijsspanne.
Beschikbaarheid van de dienstverlening
Vetrec zal al het mogelijke doen om de continuïteit van de dienstverlening te verzekeren. Vetrec heeft echter het recht de dienstverlening ten allen tijde te onderbreken. Voorbeelden van dergelijke onderbrekingen zijn o.a. aanpassingen, technische storingen, het niet naleven van de voorwaarden door de gebruiker, frauduleus gebruik, … Tijdens een periode van schorsing blijft de gebruiker aansprakelijk voor alle kosten met betrekking tot zijn of haar account. Indien Vetrec of een van de derde partijen noodzakelijk voor het verlenen van de dienstverlening failliet gaat, of indien door enig andere redelijke oorzaak de dienstverlening niet verleend kan worden, zal Vetrec  al het mogelijke doen om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen. Vetrec  zal niet aansprakelijk gehouden worden voor enig verlies, schade of enige kosten die direct of indirect voortvloeien uit een tijdelijke onderbreking of stopzetting van de dienstverlening.
Klachten van de koper
Neem contact met ons op wanneer u als gebruiker of wederverkoper problemen ondervindt met een item. We zullen alles in het werk stellen om een oplossing te vinden.
Beperking van aansprakelijkheid
Wetten kunnen het gebruik van producten aangekocht via Vetrec beperken. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om op de hoogte te zijn van en te gehoorzamen aan alle federale wetten met betrekking tot bezitting en rechtmatig gebruik van deze producten. Vetrec draagt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid geassocieerd met productaankoop, gebruik of misbruik. De koper is verantwoordelijk voor elk verlies, beschadiging of kosten van welke aard dan ook, die zouden zijn ontstaan uit het gebruik of misbruik van één van onze producten. Bij het plaatsen van een bestelling is de koper ermee eens dat hij/zij van legale leeftijd is, Nederlands begrijpt en dat de producten op een rechtmatige manier zullen worden gebruikt. Geen enkele aansprakelijkheid voor elke vervolging, geleden schade of gevolg van gebruik of misbruik zal geaccepteerd worden voor de producten, aangekocht bij Vetrec. Het is illegaal om tracking apparatuur en gerelateerde dienstverlening zonder toestemming van alle betrokken partijen te gebruiken.
Overmacht
Hoewel wij er redelijkerwijs naar zullen streven onze verplichtingen onder deze algemene voorwaarden na te komen, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld door u of zijn wij in strijd met deze overeenkomst in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenaf komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop wij als dienstverlener geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor wij niet in staat zijn onze verplichtingen na te komen. Onder overmacht valt in ieder geval: staking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, een (tijdelijk) tekort aan personeel, brand, bedrijfs- en technische storingen of bij externe partijen, of enige andere oorzaak waarover wij geen controle hebben.
Privacy Policy
Wij verzamelen persoonlijke informatie over u wanneer u zich bij ons registreert. Hierdoor zijn wij in staat een account aan te maken bij onze mobiele telefoonprovider opdat wij u de dienstverlening kunnen leveren. Als onderdeel van onze dienstverlening, versturen we u SMS, emails en andere berichten en alarmsignalen in overeenstemming met hoe u de dienstverlening heeft geconfigureerd, en om u op de hoogte te stellen van wijzigingen of problemen. Het is daarom belangrijk dat u uw contactgegevens actueel houdt. Door deze algemene voorwaarden te aanvaarden, verklaart u er zich mee akkoord dat wij uw gegevens mogen verzamelen, opslaan, gebruiken en vrijgeven, en contact met u mogen opnemen zoals hierboven vermeld. Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan andere bedrijven, organisaties of individuen met uitzondering van wettelijke instanties in geval van een onderzoek.
Jurisdictie
Iedere betwisting die ontstaat uit deze verkoopsvoorwaarden en iedere claim gebaseerd op het gebruik van de informatie gegeven door Vetrec zal geregeld worden volgens de Nederlandse wetgeving. De Rechtbank te`’s-Hertogenbosch, Nederland zal alle mogelijke betwistingen (vestiging, interpretatie, uitvoering, etc.) gerelateerd aan de transactie behandelen.
Aanvullende voorwaarden voor wederverkopers
Alle voorwaarden zoals hieronder uiteengezet zijn specifiek van toepassing op wederverkopers, maar wederverkopers zijn eveneens onderhevig aan alle voorwaarden die boven deze paragraaf beschreven zijn.
Verzamelde persoonlijke gegevens van de gebruikers van de dienstverlening
Om van de dienstverlening gebruik te kunnen maken, dient een gebruiker zich eerst te registreren en dient hij/zij persoonlijke gegevens in te voeren. Alle ingevoerde informatie zal uitsluitend worden gebruikt om een goede werking van de dienstverlening te waarborgen. De informatie zal nooit worden gebruikt buiten deze dienstverlening.
Onafhankelijkheid
Binnen deze overeenkomst leidt niets, of wordt niets geacht te leiden, tot een partnerschap tussen de betrokken partijen. Beide partijen blijven 100% onafhankelijk van elkaar.
Geen van de partijen is aansprakelijk jegens de andere met betrekking tot enige indirecte schade of gevolgschade, verlies van winst, handel of delving van inkomsten, hetzij direct of indirect, hetzij voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden of niet.
Geheimhouding
Alle partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, onverschillig of deze van schriftelijke of mondelinge aard is en van wie ook afkomstig. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
Vetrec, de wederverkopers en alle andere betrokken partijen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, houden deze informatie vertrouwelijk tot minstens 1 jaar na de aankoop van toestellen van Vetrec. Dit betekent dat gedurende deze periode, alle informatie met betrekking tot de dienstverlening en de toestellen niet buiten de bepalingen van deze algemene voorwaarden gebruikt kan worden.
Zaken buiten de redelijke invloed van partijen
Geen van de partijen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, kunnen in geval van overmacht in gebreke worden gehouden of aansprakelijk worden gesteld door de andere partij voor enige vertraging in, of het niet kunnen uitvoeren of naleven van deze algemene voorwaarden. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenaf komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop partijen geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor partijen niet in staat zijn hun verplichtingen na te komen. Onder overmacht valt in ieder geval: staking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, een (tijdelijk) tekort van personeel, brand, bedrijfs- en technische storingen of bij externe partijen, of enige andere oorzaak waarover partijen geen controle hebben.
Verplichtingen wederverkopers
Wederverkopers …
… moeten ervoor zorgen dat hun klanten instemmen met deze of gelijkwaardige verkoopsvoorwaarden bij aankoop van het toestel.
… zijn verantwoordelijk voor de informatie die zij hun klanten geven over het toestel en de dienstverlening.
… zullen geen eindgebruikers aanzetten tot onjuiste, immorele of onwettige doeleinden.
… zullen ervoor zorgen dat voorafgaand aan de doorverkoop een redelijke hoeveelheid testen worden uitgevoerd op elke partij toestellen die aan de eindgebruiker geleverd worden.
Vetrec zal niet aansprakelijk worden gesteld voor de daden van zijn wederverkopers.

 

 

Algemene Voorwaarden Webshop

 

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities

Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 – Toepasselijkheid

Artikel   4 – Het aanbod

Artikel   5 – De overeenkomst

Artikel   6 – Herroepingsrecht

Artikel   7 – Kosten in geval van herroeping

Artikel   8 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel   9 – De prijs

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

Artikel 11 – Levering en uitvoering

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 13 – Betaling

Artikel 14 – Klachtenregeling

Artikel 15 – Geschillen

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1.  Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. 6.     Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

 

Bedrijfsnaam:                Vetrec,

Handelsnaam: Track&Protect

Adres:
Kapelweg 62
5282 JC Boxtel
Nederland

Telefoonnummer: 085-2736379

E-mailadres: info@vetrec.nl

KvK-nummer: 58261710

Btw-identificatienummer: NL148787290B01

Bank: NL77 RABO 0329812637

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

 

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

 1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

f. voor losse kranten en tijdschriften;

g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

 1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

c. betreffende weddenschappen en loterijen.

 

 

 

Artikel 9 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

 

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

 

 1. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
 • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
 • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
 • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde  tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde  tijd  is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement)  wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

Artikel 13 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 14 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

 

Artikel 15 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.